Skip to content

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy.

ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Uprawnionym jest każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki  cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Oraz u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako  stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako  stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 • Który nie zalega w uregulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
 • Wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.).
 • Który zawarł porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także po tym okresie.

 1. Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.
 2. Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 3. W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP)  na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 4. Obniżony wymiar czasu pracy przez przedsiębiorcę, to wymiar czasu pracy pracownika obniżony przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.
 5. Wynagrodzenie z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 6. W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto)
  w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.
 • Wymienione wyżej świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż:

– od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. nowelizującą ustawę COVID-19,

– od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia,

– od miesiąca złożenia wniosku.

Muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki.

Przedsiębiorca:

 • nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki),
 • nie może otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
 • Do wniosku należy załączyć: kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
 • umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Umowa ma charakter nieedytowalny i wymaga wyłącznie dołączenia do wniosku przez przedsiębiorcę,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP wg. określonego wzoru dostępnego elektronicznie (plik w formacie xls lub xlsx). Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia do wykazu pracowników, w odniesieniu do których ubiegać się będzie o dofinansowanie,
 • we wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o tym, że:
 • jest przedsiębiorcą,
 • wystąpił u niego spadek obrotów,
 • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • nie zalega ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi do końca III Kwartału 2019 r.,
 • wykaz pracowników nie obejmuje pracowników, którzy  uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS,
 • nie ubiega się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów (wynagrodzenie, składki),
 • zamierza/nie zamierza skorzystać  ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19).
 • odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.
 • Oświadczenia przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu do niego umowy, kopii porozumienia, wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń oraz pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) – dokumenty te należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą podpisu zaufanego. Podpisany wniosek wraz z umową i pozostałymi załącznikami stanowią integralną całość.
 • Wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między wojewódzkim urzędem pracy a przedsiębiorcą w transzach miesięcznych (ilość transz – uzależniona jest od okresu na jaki wnioskowane jest dofinansowanie), w oparciu o złożony wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń. Przekazanie środków przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy następuje na rachunek przedsiębiorcy wskazany we wniosku.
 • Po otrzymaniu świadczenia z FGŚP przedsiębiorca zobowiązany jest do ich wypłacenia pracownikom – odprowadzając należne składki oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy:

 • nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:
 • w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz
 • w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych – nie dłużej jednak niż przez łączny okres ich pobierania – tj. max. 3 miesiące.

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy jest zobowiązany do:

 • wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie,
 • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia z dofinansowaniem z FGŚP,
 • nie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, pracownikom objętym dofinansowaniem ze środków FGŚP, przez okres kolejnych miesięcy odpowiadający długością liczbie miesięcy dofinansowania z FGŚP,
 • udokumentowania wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy świadczenia,
 •  udokumentowanie zatrudniania pracowników, na których otrzymał świadczenie w stosownych okresach, w terminie do 30 dni po okresie wymaganego zatrudnienia wynikającego z umowy,
 • zwrotu niewykorzystanych środków w ww. terminie.

    Przedsiębiorca, który zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę o wypłatę świadczeń:

 • wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, środków w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 • odmówił poddania się kontroli lub w razie faktycznej niemożności przeprowadzenia kontroli, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, całości środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków,
 • rozwiązał umowę z pracownikiem, na którego otrzymał dofinansowanie przed upływem okresów wynikających z umowy i wniosku, zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, tej części środków, która była przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia tego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy przedsiębiorcy.