Skip to content

Zmiany mające wpływ na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wynikające z Polskiego Ładu – zmiany od 01 stycznia 2022.

Zmiany mające wpływ na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wynikające z Polskiego Ładu – zmiany od 01 stycznia 2022.

 1. Brak odliczenia składki zdrowotnej oznacza to, że składka zdrowotna nie pomniejszy zaliczki na podatek. Do końca 2021 r. kwota 7,75% składki zdrowotnej pomniejszała zaliczkę na podatek dochodowy.
 2. Kwota wolna od podatku (czyli suma rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu) od 2022 r. zwiększy się z 8000 zł do 30 000 zł, kwota wolna nie zmaleje wraz ze wzrostem dochodów (przysługuje w I oraz II progu podatkowym)
 3. Zmiana wysokości miesięcznej ulgi podatkowej (jeżeli pracownik złożył pracodawcy PIT 2), która pomniejsza zaliczkę na podatek z 43,76 zł (525,12 zł rocznie) na 425,00 zł miesięcznie (5 100,00 zł rocznie) i od 2022 przysługuje w każdym progu podatkowym, czyli również dla pracowników, którzy płacą 32% podatku w związku w wejściem w II próg podatkowy.

UWAGA!!!

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK – PIT 2

Zakład pracy stosuje kwotę zmniejszającą podatek (ulga podatkowa) tak długo, dopóki pracownik nie poinformuje pracodawcy o zmianie stanu faktycznego wynikającego ze złożonego PIT 2 (w tym m.in. o osiąganiu dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z emerytury lub renty, dochodów uzyskiwanych w związku z zatrudnieniem u innego pracodawcy). 

PROSIMY zatem PRACOWNIKÓW, którzy oprócz zatrudnienia na umowę o pracę, osiągają dochody z działalności gospodarczej, są zatrudnieni również w innym zakładzie pracy lub osiągają inne dochody (np. dochody z emerytury lub renty), o których mowa w PIT 2 o ZWERYFIKOWANIE CZY PIT 2 w ich konkretnej sytuacji winien był składany, a co za tym idzie winna być stosowana kwota zmniejszająca podatek. Zastosowanie ulgi zmniejszającej podatek w zakładzie pracy pomimo zatrudnienia w innym zakładzie lub przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą lub osiągającą dochody z emerytury lub renty i inne dochody zawarte w PIT 2 mogą skutkować niedopłatą podatku już od rozliczenia rocznego za 2022 rok w wysokości 5 100,00 zł.

WAŻNIE!!!

Pracownik może złożyć PIT 2  jedynie przed pierwszą wypłatą w nowym roku CZYLI W 2022r. PIT 2 można złożyć do 04.01.2022, ponieważ wypłata w styczniu 2022 za grudzień 2021 przypada

05.01.2022 co oznacza pierwszą wypłatę w 2022 r. Pracownik, który złożył wcześniej deklarację PIT 2, ale chciałby ją wycofać może to zrobić w każdym momencie.

 • Nowa skala podatkowa
PODSTAWA OPODATKOWANIAPODATEK WYNOSI
PONADDO
 120 00017% MINUS KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK 5100
120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Próg podatkowy od 2022 wynosi 120 000 zł, po przekroczeniu którego ma zastosowanie stawka podatku w wysokości 32% (do końca 2021 kwota progu podatkowego wynosi 85 528 zł)

 • NOWOŚĆ – ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

W celu zrekompensowania braku możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej, ustawodawca wprowadził od 2022 roku nową ulgę dla tzw. klasy średniej. Okazuje się, że stosowanie ulgi może, w niektórych przypadkach spowodować powstanie niedopłaty podatku dochodowego. 

Niedopłata podatku może zdarzyć się np. osobom:

 • osiągającym nieregularne dochody,
  • osiągającym dochody z kilku źródeł,
 • pracującym tylko przez niektóre miesiące w roku,
  • zarabiającym poniżej 5701 brutto, ale nieregularnie otrzymującym np. dodatki jednorazowe lub w roku nagrodę jubileuszową.

Ulga dla klasy średniej będzie stosowana przez płatnika (pracodawcę) bez wniosku podatnika (pracownika) zatrudnionego na umowę o pracę, czyli ulga dla klasy średniej zostanie zastosowana AUTOMATYCZNIE dla przychodów miesięcznych pracownika (tj. płaca brutto) od 5701 zł do 11 141 zł (rocznie od 68 412 zł do 133 692 zł) wypłaconych w 2022, czyli jej stosowanie rozpocznie się od wynagrodzenia za grudzień 2021 wypłaconego 05 stycznia 2022. Pracodawca (płatnik) przy wyliczeniu kwoty przychodu będzie uwzględniał wyłącznie wynagrodzenia rozliczane i wypłacane pracownikowi(podatnikowi) przez tego pracodawcę.

Zastosowanie AUTOMATYCZNE oznacza, że aby z ulgi dla klasy średniej zrezygnował podatnik (pracownik) musi złożyć pisemny wniosek. Płatnik (pracodawca) nie pomniejsza wówczas dochodu o omawianą ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Podatnik (pracownik) składa taki wniosek ODRĘBNIE dla każdego roku!!!  

UWAGA!!!

 Jeżeli przewidujemy, że nasze przychody w roku podatkowym (czyli wszystkie WYPŁACONE W danym roku – tj. płaca brutto za grudzień wypłacona w styczniu do płacy brutto za listopad wypłacone w grudniu) NIEOSIĄGNĄ  kwoty co najmniej  68 412 zł rocznie lub PRZEKROCZĄ kwotę 133 692 zł możemy ZŁOŻYĆ pracodawcy WNIOSEK O REZYGNACJI Z ULGI DLA PRACOWNIKÓW (oznacza to, że miesięcznie zapłacimy wyższy podatek, ale w rozliczeniu rocznym nie będziemy zwracać NIEDOPŁATY PODATKU do Urzędu Skarbowego w przypadku nieosiągnięcia lub przekroczenia limitu rocznych przychodów).

Przypominamy, aby uchronić się i uniknąć przykrych niespodzianek po zakończeniu roku podatkowego pracownicy mogą złożyć u pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o PIT. Gdyby okazało się, że ulga jednak się należała to będzie można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym.

 • KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU – możliwość rezygnacji od 01.01.2022

Od 1 stycznia 2022 r. pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie), może złożyć pracodawcy na piśmie wniosek o niestosowanie tych kosztów. Ma to znaczenie m.in. dla podatników uzyskujących przychody z kilku stosunków pracy, gdy często dochodzi do przekroczenia rocznego limitu tych kosztów w trakcie roku i ostatecznie powstania obowiązku dopłaty przez te osoby podatku w zeznaniu rocznym. Wniosek ten należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 • Zlikwidowanie możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego z samotnie wychowywanym dzieckiem. W rozliczeniu rocznym osoby samotnie wychowujące dziecko będą mogły odliczyć od podatku kwotę 1 500 zł.