Skip to content

Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej

Za niecałe dwa tygodnie w życie wejdzie nowa ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Nowe regulacje zapewniają wdrożenie programu pomocowego, który został zaakceptowany przez Komisję Europejską. W założeniu system pomocy ma dotyczyć ratowania przedsiębiorców, tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego oraz restrukturyzacji.

„Pomoc na zasadach określonych w ustawie może być udzielona przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z ustawą, pomoc na ratowanie i restrukturyzację może być udzielona przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 141 ust. 1 ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, spełniającemu warunki określone w art. 141 ust. 2 tej ustawy lub niewypłacalnemu w rozumieniu ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Z kolei pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielona mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu ww. warunki” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Pomoc ma być udzielana ze środków budżetowych państwa – na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc ta będzie udzielana w postaci pożyczki, a w przypadku restrukturyzacji dopuszczalna ma być pomoc w formie objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym lub udziału w podniesieniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów/akcji.

W odniesieniu do restrukturyzacji dopuszczalne będą też objęcie obligacji, zmiana terminów spłaty pożyczki względem podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację oraz konwersja pożyczki (udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne) na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Do końca 2021 r. wsparcie będzie mogło być dofinansowywane także ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zmiany wprowadza ustawa z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r., poz. 1298).

Nowe przepisy wejdą w życie 11 sierpnia 2020 r.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.