Skip to content

TARCZA 6.0

Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego z tarczy 6.0 wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. O dotację i dopłaty do wynagrodzeń przedsiębiorcy będą mogli wnioskować po 3 dniach od publikacji przepisów w Dzienniku Ustaw. 


Pomoc z tarczy 6.0 zależy od PKD

Zapowiadana pomoc w ramach tarczy 6.0 jest ograniczona. Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli z niej skorzystać, tarcza 6.0 nie gwarantuje pomocy nowym firmom, a z jej pomocy skorzystają tylko niektórzy przedsiębiorcy. Kluczowy będzie kod PKD. 

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 do 30 listopada 2020 roku ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: Kody PKD wymienione w Tarczy 6.0 i kwalifikujące do wnioskowania o umorzenie składek za listopad 2020 r. zgodnie z art.31zo ust. 10:

Kod PKDOpis
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
49.32.z  działalność taksówek osobowych
49.39.zpozostały transport lądowy pasażerski
56.10.Arestauracje
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne
56.21.z  przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrzych
56.29.Zpozostała działalność gastronomiczna
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Zprodukcja filmów, nagrań wideo itp.
59.12.z  działalność produkcyjna zwoązana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.z działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.z   działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A   działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZOrganizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolna edukacja sportowa
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59 BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Zdziałalność szpitali
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.Ddziałalność paramedyczna
90.01 Zwystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Zwspomaganie przedstawień
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych
93.13.Zdziałalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Zpozostała działalność sportowa
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek
93.29.Adziałalność pokojów zagadek
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Zdziałalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Zwolnienie z płacenia składki ZUS – warunki jakie trzeba spełnić

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek wymaga spełnienia określonych warunków, są to:

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi. O zwrot składek trzeba będzie złożyć wniosek. W przypadku braku wniosku zostaną zaliczone na kolejny okres rozliczeniowy. 

Świadczenie postojowe wg tarczy 6.0

Z kolei z dodatkowego świadczenia postojowego zgodnie z treścią art.15zs2 skorzystają przedsiębiorcy z branż, które jako przeważający kod PKD wybrały:

 1. 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 2. 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)
 3. 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 4. 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 5. 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 6. 49.39.Z (pozostały transport lądowy i pasażerski)
 7. 56.10.A (restauracje)
 8. 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 9. 56.21.Z (przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych) – kod dodany w Sejmie
 10. 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 11. 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 12. 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 13. 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) 
 14. 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)  kod PKD dodany w Sejmie
 15. 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 16. 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 17. 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 18. 79.90A (działalność pilotów i przewodników turystycznych)
 19. 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) – kod PKD dodany w Sejmie
 20. 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 21. 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 22. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),  kod PKD dodany w Sejmie
 23. 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 24. 85.59.A (nauka języków obcych), kod PKD dodany w Sejmie
 25. 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 26. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 27. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), kod PKD dodany w Sejmie
 28. 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), kod PKD dodany w Sejmie
 29. 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie
 30. 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie
 31. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie
 32. 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 33. 86.90.D (działalność paramedyczna)
 34. 90.01.Z (działalność związana z wystawnianiem przedstawień artystycznych)
 35. 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
 36. 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie
 37. 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
 38. 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 39. 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 40. 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 41. 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 42. 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włówkienniczych i futrzarskich) – kod dodany w Sejmie
 43. 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Przeważające PKD to to, na którym generowany jest największy przychód, produkcja, zatrudnienie!!!

Świadczenie ma być jednorazowe. Będzie przysługiwało jeżeli przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r

Dotacja do 5 tys. dla firm  

Przedsiębiorcy, których główne PKD to: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i których przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. będą mogli skorzystać z dotacji. 

Aby skorzystać z tej formy wsparcia należy:

 1. mieścić się w pojęciu mikro- i małej firmy (zatrudniające do 9 osób);
 2. prowadzić działalność na dzień 30 września 2020 roku;
 3. wykazać spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku.

O tą formę wsparcia przedsiębiorcy będą mogli wnioskować po 3 dniach od publikacji przepisów Tarczy 6.0 w Dzienniku Ustaw. Mikropożyczki będą realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Dofinansowanie dla pracodawców

Dofinansowanie będzie obejmować umowy o pracę i umowy zlecenia od których są odprowadzane składki, aby je otrzymać trzeba bedzie wykazać, że przedsiębiorca uzyskał przychód z  działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 40 niższy niż w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Pomoc z tej formy wsparcia obejmie przesiębiorców o kodach PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe, zgodnie z art.15zs1 tarczy otrzymają przedsiębiorcy o kodach PKD, których przeważająca działalność to: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Pomoc ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua i im przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z ich działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Od kiedy zacznie obowiązywać wsparcie z tarczy 6.0?

Dzięki tarczy antykryzysowej 6.0 przedsiębiorcy spełniający określone przez ustawodawcę kryteria będą mogli ubiegać się o:

 1. zwolnienia ze składek ZUS za listopad – po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw – prezydent podpisał 14 gerudnia,
 2. jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł – po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw
 3. dodatkowe świadczenie postojowe – po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw,
 4. dotacje w wysokości 5 tys. zł – po 3 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw,
 5. dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł, które obejmuje zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia( te od których płacone są składki na ubezpieczenia społecznie) – po 3 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Treść uchwalonych przepisów znajduje sie tu:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/704_u/$file/704_u.pdf

Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 14 grudnia 2020 r. zgodnie z informację zamieszczoną tutaj: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,64,grudzien-2020-r.html