Skip to content

Symbol TP w nowym JPK

Symbol TP w nowym JPK

Stwierdzenie zaistnienia powiązań w rozumieniu ustaw dochodowych, do których odsyła ustawa o podatku od towarów i usług, między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą skutkować będzie zastosowaniem oznaczenia TP.

Symbolu TP należy używać, gdy istnieją między nabywcą a dostawcą/usługodawcą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W myśl stosownego rozporządzenia dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy – oznaczenie „SW”;

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy – oznaczenie „EE”;

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP”;

W myśl art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przez podmioty powiązane rozumie się:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

     Stwierdzenie zaistnienia powiązania skutkować będzie zastosowaniem oznaczenia TP na fakturach, które są dostarczane do Biura!!!