Skip to content

Podatki 2020: Co zmieni się w PIT od 1 stycznia?

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT – zagadnienia ogólne

17.12.2019

Podatki 2020: Co zmieni się w PIT od 1 stycznia?

Wyższy limit dla małego podatnika, wyższe koszty uzyskania przychodów, obniżka PIT do 17%, ulga na złe długi – to niektóre ze zmian, które wejdą w życie z początkiem przyszłego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmienią się również w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsiębiorcy będą musieli bardziej uważać przy płatnościach przekraczających 15 tys. zł. Zignorowanie tzw. białej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowiązkowego split payment będzie bowiem kosztowało brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.

I. Wyższy limit dla małego podatnika

(art. 5a pkt 20 ustawy o PIT)

Od 1 stycznia 2020 r. podwyższony zostanie próg przychodów ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z obecnego 1,2 mln euro do 2 mln euro. Pozwoli to rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek czy dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości 50 tys. euro.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5a pkt 20 ustawy o PIT, który będzie obowiązywał od początku przyszłego roku, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy. Przy czym, przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rok Mały podatnik  
2019* 1 200 000 euro 5 135 000 zł
2020** 2 000 000 euro 8 747 000 zł

* Kurs euro z 1 października 2018 r. wynosił 4,2795 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2018).

** Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).

II. 17% PIT oraz wyższe koszty uzyskania przychodów

(art. 22 ust. 2, art. 26ea ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 1a oraz ust. 1b w pkt 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1a pkt 1 i 2)

Od 1 stycznia 2020 r. koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, zgodnie ze zmienianym art. 22 ust. 2 ustawy o PIT:

 1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Natomiast podatek dochodowy będzie pobierać się według następującej skali:
 

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do
  85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528   14 539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Przy czym, kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku będzie wynosiła:

 1. 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:

  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

III. Płatność powyżej 15  tys. zł, biała lista podatników VAT i obowiązkowy split payment a koszty i przychody

(art. 14 ust. 2h i 2i oraz art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT)

Koszty uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2020 r., w myśl art. 22p ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:

 1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
 3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.

Zmiana ta poszerza zakres już istniejących przepisów dotyczących płatności gotówkowych w ramach transakcji przekraczających kwotę 15 000 zł.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Dodajmy, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej 15 tys. zł została dokonana z naruszeniem ww. przepisu (tj. art. 22p ust. 1), podatnicy w tej części będą mieli obowiązek:

 1. zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo
 2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększyć przychody

– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT, i złożył zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Ważne. Przepisów art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT w nowym brzmieniu nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Przychody

Odrębną regulację wprowadzono dla zlecenia przelewu związanego z tzw. factoringiem i umów podobnych. I tak, zgodnie z nowymi przepisami, tj. art. 14 ust. 2h i 2i ustawy o PIT, w przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą będzie obowiązany do:

 • pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i
 • przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy,

dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT, u podatnika ustalany będzie przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustalany będzie się w takiej wysokości, w jakiej płatność zostanie dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT.

Przychód nie będzie ustalany jeżeli płatność dokonana przez podatnika:

 1. wynika z transakcji, która nie przekracza 15 000 zł lub
 2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT a podatnik złożył zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Nowe przepisy art. 14 ust. 2h i 2i oraz art. 22p ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT będą miały zastosowanie do zapłaty należności po dniu 31 grudnia 2019 r.

IV. Ulga na złe długi

(art. 5a pkt 47, art. 26i, art. 44 ust. 17-24 ustawy o PIT)

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wprowadza rozwiązania mające zmobilizować dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcić do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Ustawa ta wprowadza m.in. zmiany w ustawach o podatku dochodowym, a dotyczące nowej ulgi na złe długi. Ulga ta jest już od kilku lat w VAT, teraz będzie również w PIT i CIT.

Zgodnie z art. 26i ustawy o PIT, który zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku, podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1 (zasady ogólne), art. 30c ust. 2  (podatek liniowy) lub art. 30ca ust. 3 (IP BOX) oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e (tj. kosztów kwalifikowanych):

 1. może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (tj. wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej), która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;

  Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy obliczenia podatku jest wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

  Ważne. Zmniejszenia dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.
 2. podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (tj. wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej), które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

  Ważne. Zwiększenia dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane.

V. Zmiana sposobu pobierania zaliczek na podatek

(art. 32 ust. 1 pkt 3, art. 32 ust. 1e, art. 32 ust. 3 ustawy o PIT)

Zmiana dotyczy wysokości zaliczki pobieranej w miesiącu, w którym dochód podatnika od początku roku podatkowego w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł. Zgodnie z tą zmianą,, w miesiącu przekroczenia, zaliczka pobierana będzie według dwóch stawek, tj. w wysokości 18% od tej części dochodu, która nie przekroczyła 85 528 zł, oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę (obecnie według stawki 18%). Nowy przepis  będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych od zakładów pracy, jak również od innych podmiotów, na których przepisy ustawy nakładają obowiązek poboru zaliczek miesięcznych z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 ustawy PIT (np. rolniczych spółdzielni produkcyjnych od dniówek obrachunkowych, organów rentowych od emerytur i rent, banków od emerytur zagranicznych, jednostek organizacyjnych uczelni od stypendiów).

I tak, od 1 stycznia 2020 r., zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej, za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

 1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
 2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
 3. za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Dodatkowo nowela przewiduje możliwość uwzględnienia przez zakład pracy pisemnego oświadczenia podatnika o niestosowanie przy poborze zaliczek pomniejszenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia. Obecnie pracodawca może to uczynić dopiero od następnego miesiąca, co często generuje u podatnika niedopłatę podatku w rozliczeniu rocznym.

Należy zaznaczyć, że nowe przepisy będzie stosowało się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

VI. Zwolnienia z podatku

 1. dochody marynarzy

  (art. 5a pkt 47 i 48, art. 21 ust. 1 pkt 23c, art. 21 ust. 35 i ust. 35b-35d ustawy o PIT)

Od nowego roku rozszerzony zostanie zakres zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich. Ustawa zakłada, że wolne od podatku będą dochody uzyskiwane z tytułu pracy nie tylko na statkach podnoszących polską banderę, ale też na statkach podnoszących banderę innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmieniony zostanie także minimalny okres pracy na statkach morskich, warunkujący prawo do nabycia zwolnienia poprzez zastąpienie terminu „przez okres przekraczający 183 dni” sformułowaniem „przez okres co najmniej 183 dni” (zwolnienie przysługiwać ma marynarzom pod warunkiem przepracowania na morzu przynajmniej połowy roku kalendarzowego, czyli co najmniej 183 dni).

W myśl zmienionego art. 21 ust. 1 pkt 23c ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzyskane z tytułu pracy na statkach morskich podnoszących banderę państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego używanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej, jeżeli była ona w danym roku podatkowym wykonywana łącznie przez okres co najmniej 183 dni, z wyjątkiem pracy wykonywanej na:

 1. holownikach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez holownik w ciągu roku stanowił przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
 2. pogłębiarkach, na których mniej niż 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej przez pogłębiarkę w ciągu roku stanowił przewóz wydobytego materiału drogą morską.

Nowe przepisy będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych począwszy od roku, w którym Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, i obowiązują w okresie jej obowiązywania.

 1. usługi społeczne

  (art. 21 ust. 1 pkt 118a ustawy o PIT)

Od początku nowego roku zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z PIT, a mianowicie wolne od podatku dochodowego będzie wartość nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Analogicznym zwolnieniem objęte są w chwili obecnej, np.:

 1. wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej;
 2. wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów;
 3. wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Nowe zwolnienie wiąże się z wejściem w życie, 1 stycznia 2020 r., ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, której celem jest ułatwienie gminom świadczenia w sposób skoordynowany różnego rodzaju usług społecznych oraz poprawa skuteczności udzielania usług społecznych skierowanych dla ogółu mieszkańców gminy. Ustawa ta tworzy konkretne, a zarazem elastyczne ramy prawne, umożliwiające powstawanie centrów usług społecznych, za pomocą których gminy będą mogły w sposób skoordynowany i efektywny udzielać usług społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Działaniom tym ma sprzyjać przewidziana w ustawie możliwość utworzenia przez gminę wyspecjalizowanej jednostki budżetowej gminy – centrum usług społecznych.

 1. dochody kredytobiorców

  (art. 21 ust. 1 pkt 143 ustawy o PIT)

Od 1 stycznia 2020 r. zmieni się, określony ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, mechanizm zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są obowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Nowelizacja m.in. zapewni możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę, za pośrednictwem kredytodawcy, do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z wnioskiem o dodatkową weryfikację wniosku o udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia – w przypadku jego odrzucenia przez kredytodawcę.

W związku z powyższym od początku przyszłego roku rozszerzone zostanie zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 143 ustawy o PIT. Zgodnie z nową treścią tego przepisu, wolne od podatku dochodowego będą dochody kredytobiorców z tytułu:

 1. umorzonych należności otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
 2. niepodlegających zwrotowi kwot pokrywanych ze środków kredytodawcy za okres dodatkowej weryfikacji, o których mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, o której mowa w lit. a, a mianowicie:
  • kwoty, która odpowiada kwocie wsparcia za okres od dnia podjęcia przez kredytodawcę decyzji o odrzuceniu wniosku o uzyskanie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia, do dnia podjęcia przez Radę Funduszu uchwały w której rozstrzyga w przedmiocie spełnienia warunków przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia,
  • kwoty stanowiącej iloczyn kwoty udzielonej pożyczki na spłatę zadłużenia i stawki 8,33%.

VII. Ustalenie przychodu z udziału po śmierci małżonka przedsiębiorcy

(art. 2 ust. 1 pkt 8, art. 5a pkt 45, art. 8 ust. 9 i 10 ustawy o PIT)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Od przyszłego roku, w związku ze zmianami wprowadzanymi w zakresie ustanawiania zarządu sukcesyjnego, zostaną doprecyzowane zapisy ustawy o PIT dot. przychodów z udziału w zyskach. I tak, w myśl dodawanych przepisów, zasady określone w art. 8 ust. 1 i 2 nie będą miały zastosowania w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka podatnika zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela na podstawie ustawy o zarządzie sukcesyjnym. W tym przypadku całość dochodu z tytułu prowadzenia tego przedsiębiorstwa będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie przez żyjącego współmałżonka, z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka. Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym będzie przyjmowało się, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka oraz innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

VIII. Ceny transferowe bez wątpliwości

(art. 23p ust. 4, art. 23s ust. 1 pkt 1, art. 23za ust. 2 ustawy o PIT)

1 stycznia 2020 r. wejdą w życie także zmiany w ustawie o PIT, które mają uporządkować i usunąć wątpliwości co do przepisów dot. cen transferowych. I tak:

 • metoda weryfikacji cen

Zgodnie z art. 23p ust. 1 ustawy, ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, wybraną spośród następujących metod:

 1. porównywalnej ceny niekontrolowanej;
 2. ceny odprzedaży;
 3. koszt plus;
 4. marży transakcyjnej netto;
 5. podziału zysku.

Z kolei, określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie innej metody jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach – art. 23p ust. 4 ustawy.

a od 1 stycznia 2020 r.:

„określając wysokość dochodu (straty), organ podatkowy stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.”

Obecne brzmienie przepisu może sugerować, że „inna metoda” oznacza „inną metodę” w rozumieniu ust. 2 tego artykułu (tj. metodę inną, niż 5 metod wskazanych w ust. 1 przepisu). Celem zmiany jest usunięcie tej wątpliwości.

 • określenie dochodu w przypadku pożyczki

Stosownie do art. art. 23s ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku transakcji kontrolowanej dotyczącej pożyczki organ podatkowy będzie odstępował od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania tej pożyczki, jeżeli m.in. oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy.

Dodanie wyrazów „w ujęciu rocznym” ma na celu usunięcie wątpliwości, że oprocentowanie, o którym mowa w przepisie, uprawniające do skorzystania z uproszczenia, jest wyrażone w ujęciu rocznym (per annum).

 • lokalna dokumentacja cen transferowych

W myśl art. 23za ust. 1 ustawy, do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązani także podatnicy:

 1. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w tym roku świadczeń przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
 2. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty, lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza 100 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Kwoty, o których mowa powyżej, wyrażone w walucie obcej, przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.

Od 1 stycznia 2020 r. dodane zostaną do ww. przepisu wyrazy „lub zawarcia umowy”. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie sposobu przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote na potrzeby określenia obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych i dla podmiotów objętych tym obowiązkiem w odniesieniu do niektórych transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126)
 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244)
 3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018)
 4. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1358)
 5. Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495)
 6. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649)
 7. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818)
 8. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1834)
 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1835)
 10. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200)