Skip to content

Jedna faktura do kilku paragonów

Jedna faktura do kilku paragonów

Wystawienie paragonu nie odbiera nabywcy uprawnienia do otrzymania faktury. Zgodnie bowiem z art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik ma obowiązek na żądanie nabywcy wystawić fakturę dokumentującą dostawę towarów i świadczenie usług. Z żądaniem wystawienia faktury do paragonu nabywca ma możliwość wystąpić w terminie trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Po upływie tego okresu sprzedawca może fakturę wystawić lecz nie ma takiego obowiązku. Zależy to wyłącznie od jego dobrej woli.

Faktura do paragonu może więc, a w określonych okolicznościach musi, być wystawiona. Należy dodać, że nabywca nigdy nie może otrzymać dwóch dowodów sprzedaży, tj. posiadać faktury i paragonu, które potwierdzają tę samą transakcję.

Niejednokrotnie zdarza się, iż nabywca kupuje na podstawie paragonów wiele towarów lub dokumentuje świadczenie więcej niż jednej usługi. Wówczas ma on wiele takich dokumentów. Zatem wręcz naturalne jest pytanie czy dopuszczalne jest udokumentowanie jedną fakturą sprzedaży potwierdzonej wieloma paragonami. W ustawie o VAT nie istnieje żaden zakaz tego rodzaju postępowania podatnika. Skoro ustawodawca tego nie zabronił słusznym jest twierdzenie, że jedna faktura może w sobie gromadzić dane o sprzedaży lub świadczeniu usług udokumentowanym więcej niż jednym paragonem.

Potwierdzeniem istnienia takiego uprawnienia sprzedawcy jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2015 r., sygn. IPPP2/443-1100/13-2/DG. Organ skarbowy uznał w niej za dopuszczalną możliwość wystawienia faktur zbiorczych dla klienta, który zgłosi żądanie uzyskania faktury dokumentującej sprzedaż dokonaną i zarejestrowaną w kasie fiskalnej w danym miesiącu, oczywiście z uwzględnieniem zapisu art. 106i ustawy o VAT określającego warunki formalne, które spełniać ma dokument sprzedaży określany mianem faktury.

Data dostawy na zbiorczej fakturze

Elementy, które powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura wyszczególnione zostały w art. 106e ust. 1 niniejszej ustawy. Jednym z nich jest data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź też otrzymania zaliczki, zadatku czy też innej płatności, jeżeli taka data została określona i jest odmienna od daty wystawienia faktury. Nie inaczej rzecz się ma przy zbiorczych fakturach. Skoro jedna faktura ma swoim zakresem objąć paragony z różnych okresów czasu powstaje pytanie jaka data, którego z tych paragonów, figurować powinna na fakturze stanowiącej niejako ich pochodną. W tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 17 grudnia 2014 r., sygn. ITPP1/443-1190/14/MN. Dyrektor podkreślił w niej, że elementem obligatoryjnym każdej z faktur jest m.in. data wykonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty w przypadku gdy została określona i jest różna od daty wystawienia faktury. Z takiego obowiązku organ skarbowy wywiódł z kolei powinność wystawcy zbiorczej faktury do paragonów wykazywania na takim dokumencie dat poszczególnych dostaw towarów.

Zatem jeszcze raz należy uznać za prawidłowe wystawianie jednej faktury do kilku paragonów zaewidencjonowanych uprzednio w kasie fiskalnej. Pod warunkiem jednak, że na fakturze takiej znajdą się wszystkie daty sprzedaży. Należy jednak podkreślić, że w świetle choćby interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2008 r., sygn. ILPP1/443-785/08-5/KG, wskazanie na tego rodzaju fakturze jedynie miesiąca i roku dokonania dostawy nie jest prawidłowe. Sprzedaż potwierdzona takim dokumentem nie nosi bowiem znamion sprzedaży o charakterze ciągłym.

Brak paragonów

Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy dołączyć należy paragon dokumentujący tę sprzedaż. Oznacza to, że nabywca powinien oddać sprzedawcy wszystkie paragony, w których miejsce otrzymuje fakturę VAT. Paragony niestety ze względu na ich niewielkie rozmiary (w formie wydruku z kasy fiskalnej) łatwo zgubić lub zniszczyć. W takiej sytuacji wystawienie faktury nadal jest możliwe na podstawie innych dowodów. Jak stwierdził bowiem Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.223.2018.1.ISZ:

źródło: https://www.podatki.biz/artykuly/jedna-faktura-do-kilku-paragonow_55_42710.htm?idDzialu=55&idArtykulu=42710