Skip to content

Obowiązkowa rejestracja dla osób nabywających oraz pośredniczących w obrocie olejem opałowym

Od 1 września 2020 r. wszedł w życie bezwzględny obowiązek rejestracji w zakresie akcyzy w przypadku handlu lub nabywania olejów opałowych.

Obowiązek niniejszy wprowadzony został do ustawy o podatku akcyzowym już od 1 września 2020 r., jednakże w związku przepisami przejściowymi do dnia 1 września 2020 r. obowiązek ten był dotychczas fakultatywny.

Przypominając, wskazujemy, że nowelizacja wprowadza istotne zmiany w ustawie o podatku akcyzowym poprzez wprowadzenie nowych kategorii podmiotów – tj. pośredniczącego podmiotu olejowego, a także zużywającego podmiotu olejowego (konieczność złożenia zgłoszenia rejestracyjnego). W związku z powyższym wprowadzone zostają nowe obowiązki związane z deklarowaniem, dostosowanie właściwości Organów podatkowych oraz m.in. deklaracji. Należy podkreślić, że nabywcami (tzw. zużywającymi podmiotami olejowymi), stają się wszyscy nabywający olej opałowy. Obowiązek zgłoszenia będzie zatem spoczywał także na osobach fizycznych, a także np. gminach oraz szpitalach. Obowiązek dotyczy w praktyce wszystkich olejów nabywanych na cele opałowe. Za wyjątkiem sytuacji nabywania oleju w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów. Oznacza to, że wyłączone jest nabycie tylko i wyłącznie w sytuacji, w której nabycie nie przekracza 100 litrów lub 100kg a jednocześnie nabywany towar jest w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 30 kg lub 30 litrów – przy czym dotyczy to tylko sytuacji nabycia wyrobów od pośredniczącego podmiotu olejowego.

Podstawowym obowiązkiem zużywającego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego jest złożenie przed dniem wykonania pierwszej czynności (w praktyce pierwszej dostawy) zgłoszenia rejestracyjnego. Wzór zgłoszenia został opublikowany w Rozporządzeniu (załączony – AKC-RU), właściwie wzór jest gotowy do wypełnienia. Zgłoszenie można zrealizować za pomocą pisemnego wzoru składanego we właściwym urzędzie skarbowym, na portalu podatkowym (https://www.podatki.gov.pl/logowanie?sent), lub na PUESC (https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil).

Informacyjnie można wskazać, że zgłoszenie rejestracyjne zawiera następujące dane:

– imię i nazwisko lub nazwę,

– adres zamieszkania,

– miejsca pobytu lub siedziby,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL,

– liczbę posiadanych urządzeń grzewczych,

–  miejsca, w tym adresy i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń niestacjonarnych, 

– przewidywaną ilość zużywanych wyrobów akcyzowych (w zależności od gęstości wyrobu w litrach lub kilogramach) przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym oraz dla każdego urządzenia grzewczego – wskazanie jego rodzaju, typu oraz mocy;

Po przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego właściwy naczelnik urzędu skarbowego nadaje numer identyfikacyjny:

1) miejsca (adresu), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze – w przypadku urządzeń grzewczych stacjonarnych;

2) dla każdego urządzenia grzewczego – w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych.

Właściwy naczelnik wydaje także potwierdzenie zgłoszenia. Należy zweryfikować prawidłowość danych zawartych na potwierdzeniu.


Należy podkreślić, że w przypadku gdy dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym ulegną zmianie należy zgłosić zmianę tych danych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.