Skip to content

Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników

Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników

Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne. W tym rozwiązaniu:

 • w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
 • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość pomocy może ulec zmianie, ponieważ jest wyliczana na dzień złożenia wniosku. Świadczenia będa ci przysługiwac przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy między dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy a przedsiębiorcą. 

Wypłata świadczeń będzie przekazywana na rachunek bankowy pracodawcy przy uwzględnieniu terminów wynikających z harmonogramów, które będą stanowić integralną część umowy zawartej między dyrektorem WUP a przedsiębiorcą. 

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przedłużyć maksymalny okres przysługiwania świadczeń.

Kiedy możesz skorzystać

Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa.

 1. Minimalny okres prowadzenia działalności: w celu skorzystania z dofinansowania w ramach przestoju ekonomicznego przedsiębiorca musi prowadzić działalność przez co najmniej rok, aby móc spełnić kryterium dotyczące spadku obrotu gospodarczego, liczonego w sposób określony w art. 15g ust. 9 pkt 1.
 2. Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19 lub
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 3. Świadczenie może być łączone z innymi instrumentami w ramach „Tarczy Antykryzysowej”, jednak pomoc nie dotyczyć wypłaty środków przeznaczonych na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników.
 4. Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia).
 5. Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 6. Wykluczenie przedsiębiorcy, jeśli wyplata świadczeń na ochronę miejsc pracy mogłaby spowodować przekroczenie progu dopuszczalnego w zakresie otrzymania pomocy de minimis.
 7. Świadczenia nie przysługują:
  • pomocy domowej,
  • pracownikowi, którego wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • pracownikowi zatrudnionemu na umowę o dzieło.

Kto może skorzystać

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj.

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Co musisz przygotować

 • Kopię porozumienia.
 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń.
 • Umowę z ZUS lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia (jeżeli przedsiębiorca taką zawarł).

Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenia o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu lub zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP,
 • liczbie pracowników,
 • numerze rachunku bankowego,
 • rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis,
 • obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe,
 • nieosiągnięciu przez pracowników uprawnionych do świadczeń kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.

Materiały

Gdzie składasz dokumenty

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl

Złóż wniosek online

Ile zapłacisz

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż przez okres 3 miesięcy po okresie pobierania świadczeń. W przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi lub niedotrzymania warunków umowy, w tym niepoddania się kontroli, pracodawca zobowiązany jest do zwrotu udzielonego świadczenia w całości wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej.

Co zyskasz

Skorzystasz z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne

Informacje dodatkowe

Dane kontaktowe: Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) właściwy dla siedziby pracodawcy.

źródło: www.gov.pl