Skip to content

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 7 odsłon. Aby w prosty sposób sprawdzić jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać, w jednym miejscu zebraliśmy informacje o wsparciu, które można aktualnie uzyskać z Zakładu.

W tabeli prezentujemy z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz – tam gdzie pomoc ma formę świadczenia – na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

Świadczenie postojowe

Rodzaj pomocy i warunkiKogo dotyczyTermin składania wnioskówWniosekIle razy można złożyć wniosekKwota pomocy
świadczenie postojowe (zwykłe) – działalność gospodarczaosoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorcównajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-D1 raz1300 zł
lub 2080 zł
świadczenie postojowe (zwykłe) działalność gospodarcza – kontynuacjaosoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorcównajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DK2 razy1300 zł
lub 2080 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)
świadczenie postojowe (zwykłe) – umowy cywilnoprawneosoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-C
(gdy wniosek składa zleceniodawca) RSP-CZ
(gdy wniosek składa zleceniobiorca)
1 raz2080 zł lub w wysokości sumy wynagrodzeń z umów (jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł
świadczenie postojowe (zwykłe) umowy cywilnoprawne – kontynuacjaosoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-CK2 razytaka sama wysokość jak wcześniej wypłacone świadczenie postojowe
świadczenie postojowe branżoweosoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek i przewodnik turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DB1 raz2080 zł
świadczenie postojowe branżoweosoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: agent turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DB1 raz2080 zł
świadczenie postojowe branżowe (kolejny raz – kontynuacja)osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców: pilot wycieczek, przewodnik turystyczny i agent turystycznynajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DK2 razy2080 zł
dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe)osoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, o określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD1 raz2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)
dodatkowe świadczenie postojowe (branżowe) – kontynuacjaosoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców,
o określonym PKD
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD2 razy2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarcząosoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD61 raz2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawneosoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-CD61 raz2 080 zł – jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł – to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów
ponowne świadczenie postojowe – jednokrotne świadczenie postojoweosoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną o określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD71 raz2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego)
ponowne świadczenie postojowe – maksymalnie dwukrotne świadczenie postojoweosoba, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców jako rodzaj przeważającej działalności oznaczoną określonym PKDnajpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemiiRSP-DD72 razy2 080 zł
albo 1 300 zł
(w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia
postojowego)

Zwolnienie z opłacania składek

Rodzaj pomocy i warunkiKogo dotyczyTermin składania wnioskówWniosekIle razy można złożyć wniosekKwota pomocy
zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKDdo 15 marca 2021 r.RDZ-B1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika
zwolnienie z opłacania składek za lipiec-wrzesień 2020 r.płatnik składek, który świadczy usługi na rzecz muzeów (o określonym PKD); prowadzi muzeumdo 15 marca 2021 r.RDZ-M1 raz za każdy miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień)kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika
zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r.płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKDod 1 lutego 2021 r.
do 31 marca 2021 r.
RDZ-B71 razkwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika
zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień i styczeń 2021 r.płatnik składek, który prowadzi przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną określonym PKDod 1 lutego 2021 r.
do 31 marca 2021 r.
RDZ-B71 raz za każdy miesiąc (grudzień, styczeń)kwota składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FSFGŚP lub FEP wykazana w deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2020 i styczeń 2021 r. W przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje płatnika
zwolnienie z naliczania składek za osoby wykonujące umowę cywilnoprawnązleceniobiorca wykonujący umowę cywilnoprawną zawartą w okresie 1.01-31.03.2021 r.nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia (wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrzony)RZNdla każdej umowy zleceniazwolnienie z należnych składek za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Ulgi w opłacaniu składek

Rodzaj pomocy i warunkiKogo dotyczyTermin składania wnioskówWniosekIle razy można złożyć wniosekKwota pomocy
wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnejkażdy płatnik składekjeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek, nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą; jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek, naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wnioskuRDUw zależności od sytuacjidzięki uldze możesz opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga
wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokękażdy płatnik składekw dowolnym momencieRDOw zależności od sytuacjinie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga
wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składekpłatnik składekgdy dostaniesz informację o umorzeniu składek za dany okres rozliczeniowyRZS-Pw zależności od sytuacjikwota do zwrotu ustalana jest na podstawie stanu konta na dzień zwracania nadpłaty

Źródło: zus.pl