Skip to content

Dodatkowe świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Przedsiębiorca otrzyma dodatkowe świadczenie postojowe jeśli:

 • rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym powyżej,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składa się wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskano w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • wcześniej skorzystano ze świadczenia postojowego – jeśli otrzymano co najmniej jedno świadczenie.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

Oświadczenia we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń!

Przedsiębiorca uzyska:

 • środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
 • Można otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe maksymalnie trzy razy.
 • świadczenie postojowe wypłacane będzie na rachunek bankowy, który podajemy we wniosku.

Ważne!
Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego kolejny raz?

 • Trzeba zaznaczyć we wniosku (RSP-DD), że występuje się o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.
 • Nie można wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie złożyło się wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe.
 • Nie można złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składa się wniosek RSP-DD pierwszy raz.
 • Wnioski można składać (RSP-DD) tylko elektronicznie: