Skip to content

Dodatkowe postojowe i zwolnienie z ZUS dla niektórych branż

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców zajmujących się lądowym transportem pasażerskim, działalnością rozrywkową i rekreacyjną, a także dla pilotowaniem wycieczek zakłada nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Część przedsiębiorców ma uzyskać też prawo do dodatkowego zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z nowelizacją, osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługiwać ma prawo do świadczenia dodatkowego, o ile jej przychód spadł o co najmniej 80% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego.

Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i oznaczonej kodami:

 • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski),
 • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych),
 • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna).

Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to według obowiązujących przepisów jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) albo 1 300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia, gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT).

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Proponowane regulacje zakładają również, że niektórzy przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Prawo do zwolnienia będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy zanotowali spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o co najmniej 80% w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego oraz prowadzili działalność (przeważającą) w jednej z następujących branż:

 • 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania),
 • 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),
 • 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),
 • 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),
 • 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),
 • 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),
 • 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),
 • 79.11.A (Działalność agentów turystycznych),
 • 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Warunkiem zwolnienia jest złożenie wniosku i deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. nie później niż do dnia 30 września2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Z uzasadnienia projektu wynika, że z prawa do dodatkowego postojowego może skorzystać ponad 24 tys. podmiotów na łączną kwotę 150,9 mln zł, a z prawa do dodatkowego zwolnienia z ZUS ponad 29 tys. firm na kwotę ponad 401 mln zł.

Źródło: ISBnews