Skip to content

Tarcza antykryzysowa 3.0 – nowe regulacje z zakresu podatków i ubezpieczeń.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, informujemy o kolejnych rozwiązaniach z zakresu prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych. Wprowadzone regulacje, poza nielicznymi wyjątkami, weszły w życie z dniem 16 maja br.

1. Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS
Rozszerzeniu uległ krąg przedsiębiorców mogących ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS. Przed nowelizacją ze zwolnienia (za miesiące marzec-maj) mogli skorzystać samozatrudnieni, u których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przesłanka ta obowiązuje w dalszym ciągu, natomiast obecnie z wnioskiem o zwolnienie za miesiące kwiecień-maj br. mogą wystąpić dodatkowo osoby opłacające składki na własne ubezpieczenie (prowadzące działalność przed 1 kwietnia), u których:

a) przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
b) dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

2. Możliwość rozliczenia PIT i daniny solidarnościowej do dnia 1 czerwca 2020 r.
Złożenie zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz deklaracji dotyczącej daniny solidarnościowej po dniu 30 kwietnia 2020 r. nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla podatników – złożenie tych dokumentów przed dniem 1 czerwca br. będzie traktowane jako wypełnienie obowiązku sprawozdawczego w trybie czynnego żalu. W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.
W korelacji do powyższych zmian, opublikowano dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie daniny solidarnościowej w związku z COVID-19 oraz w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19, które prawdopodobnie niebawem również wejdą w życie.

3. Zwolnienie z PIT zasiłku dla rolników Zasiłek przyznawany ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, wprowadzono do katalogu świadczeń wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.