Skip to content

Opłacenie składki ZUS za marzec może uniemożliwić zwolnienie ZUS

Chcesz skorzystać ze zwolnienia? Opłacenie składki ZUS za marzec może to uniemożliwić

Warto pamiętać o tym, że opłacenie składki ZUS za marzec może skutkować niemożnością skorzystania ze zwolnienia za ten miesiąc.

Zgodnie z art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Z przepisu jasno wynika, że zwolnienie dotyczy jedynie nieopłaconych należności za okres od dnia 1 marca do 31 maja 2020 r. Tym samym opłacenie składki ZUS za marzec pozbawia prawa do zwolnienia za ten miesiąc.

Część przedsiębiorców zastanawia się, co w momencie, gdy ZUS odrzuci wniosek. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest nikłe, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie wymagane warunki. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wniosek zostanie odrzucony, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić składki – prawdopodobnie wraz z odsetkami.

Dodatkowo jak podaje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, do Zakładu wpłynęło już 171 tys. wniosków o różnego rodzaju ulgi. Przy okazji informuje również, że Zakład rozpatrzył pozytywnie pierwsze wnioski o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych. Podobnie jest w przypadku pierwszych złożonych wniosków o odroczenie płatności składek ZUS.