Skip to content

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr 1/GO/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. w ramach Umowy nr UM_WR.431.1.268.2020 o dofinansowanie Projektu Grantowego pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacja dla innowacyjnych MŚP
Schemat: Granty na kapitał obrotowy1 dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy2 realizowany w trybie nadzwyczajnym3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z osobą: Jan Braatz, tel. 531 339 970, https://bizplanner.pl/, https://bizplanner.pl/kontakt/.